Kokouksia 06.05.2018*****

Nuija1

 

OJANSIVUN SUKUYHDISTYS RY:N VALTUUSKUNNAN KOKOUSKUTSU

Ojansivun sukuyhdistys ry:v altuuskunnan kokous

Aika:                                 06.05.2018 klo 14.30

Paikka:                             Mason Vuorela (Vuorelantie 93, Sastamala)

Läsnä:

ESITYSLISTA

1.
Kokouksen avaus.

2.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa.

4.
Valitaan kaksi (2) äänten laskijaa.

5.
Valitaan valtuuskunnan varapuheenjohtaja.

6.
Valitaan valtuuskunnan sihteeri.

7.
Esitetään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen mukanaan tuomista toimenpiteistä tilikaudelta 2017.

8.
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille tilikaudelta 2017.

9.
Valitaan johtokunnan jäsenet kuluvalle tilikaudelle.

10.
Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkistamaan kuluvan tilikauden (2018) tilejä ja toimintaa.

11.
Päätetään sukuyhdistyksen  kuluneen toimintakauden 2014 – 2017 yhteenvedon laatimisesta tulevalle vuosikokoukselle (tilinpäätös ja toimintakertomukset).

12.
Johtokunnan esittämät asiat.

12.
Sukujuhla ja sukukokous Lantulatalolla 29.07.2018.

13.
Muut mahdolliset asiat.

14.
Kokouksen päättäminen.

Kokousterveisin

Raino Ojansivu
puheenjohtaja

============================================================================

 

OJANSIVUN SUKUYHDISTYS RY:N SUKUKOKOUS    PÖYTÄKIRJA 1.1

Aika: 26.7.2014 klo 15.00 – 15.30

Paikka: Lantula-talo

Läsnä: 35 suvun jäsentä (liite 1)

ASIALISTA

1.
Sukuyhdistyksen varapuheenjohtaja Kauno Ojansivu avasi kokouksen.

2.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Saarinen.

3.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Leena Reku.

4.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Hoilijoki ja Esa Joutsen.

5.
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6.
Todettiin kokouksen läsnäolijat ( liite 1).

7.
Todettiin, että kaikki läsnäolijat ovat äänivaltaisia.

8.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

9.
Hyväksyttiin kokouksen asialista (liite 2).

10.
Esitettiin toimintakertomus kuluneelta nelivuotiskaudelta  2010-13 (liite 3).

11.
Esitettiin tilinpäätös kuluneelta nelivuotiskaudelta 2010-13 (liite 4).

12.
Hyväksyttiin toimintakertomus.

13 Hyväksyttiin tilinpäätös.

14.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

15.
Esiteltiin tulevan nelivuotiskauden 2014-2017 toimintasuunnitelma   (liite 5).

16.
Talousarviosta esitettiin, että jos rahaa on, sitä käytetään.

17.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

18.
Hyväksyttiin talousarvio.

19.
Päätettiin pitää jäsenmaksut ja niiden kantotapa entisinä.

20.
Päätettiin, että valtuuskunnan puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkioita.

21.
Päätettiin, että toiminnantarkastajalle ei makseta palkkioita.

22.
Sukuyhdistyksen puheenjohtajaksi, joka toimii samalla myös valtuuskunnan                 puheenjohtajana, valittiin edelleen Raino Ojansivu.

23.
Valtuuskunnan jäseniksi valittiin Tarmo Hoilijoki, Esa Joutsen, Aila Kaski, Hannu Mäkelä, Kauno Ojansivu ja Harri Saarinen.

24.
Valtuuskunnan varajäseniksi valittiin Jukka Hoilijoki, Tapani Hoilijoki, Kalevi Järvensivu, Taina Kangas, Taija Lehto ja Tuomas Reku.

25.
Päätettiin siirtää päätös Hermanni-lehden tulevaisuudesta valtuuskunnalle.

26.
Päätettiin siirtää sukukirja ja sen toteuttamismahdollisuudet valtuuskunnan käsiteltäviksi.

27.
Taija Lehto ehdotti, että sukukokouspäivä muutettaisiin lauantaiksi nykyisen  sunnuntain sijasta.

Suoritettiin koeäänestys asiasta.Enemmistö äänestäneistä kannatti siirtoa. Asia vaatii sääntömuutoksen, joten asia jätettiin valtuuskunnan ja johtokunnan valmisteltavaksi seuraavaa sukukokousta varten.

28.
Ilmoitusasioita ei ollut.

29.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Kokouksen puolesta
Harri Saarinen                                                      Leena Reku
puheenjohtaja                                                        sihteeri

Olemme tänään tarkistaneen Ojansivun sukuyhdistys ry:n sukukokouksen pöytäkirjan ja todeneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Sastamalassa ____ / ____ 2014

Tarmo Hoilijoki                                                      Esa Joutsen
pöytäkirjan tarkastaja                                           pöytäkirjan tarkastaja