Säännöt

Me allekirjoittaneet perustamme täten  Ojansivun sukuyhdistys ry  -nimisen yhdistyksen ja selitämme liittyvämme jäseneksi yhdistykseen sekä hyväksymme sille seuraavat säännöt:

Ojansivun sukuyhdistys ry:n säännöt

1.
Yhdistyksen nimenä on Ojansivun sukuyhdistys ry ja kotipaikkana on Sastamalan kaupunki.

2.
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinnettä ja jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä henkistä ja  yleistä taloudellista kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää Ojansivun sukuun liittyviä muistoja, perimätietoja ja esineitä, järjestää kokouksia ja pitää sukukirjaa.

Yhdistys voi perustaa rahastoja ja hankkia sekä kiinteää että irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi avustaa varattomia,  vaikeuksissa olevia suvun jäseniä sairaustapauksissa ja opintojen harjoittamisessa.

3.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät kaikki suvun jäsenet, myös avioliiton ja avoliiton kautta suvun jäsenten perhepiiriin liittyneet henkilöt.

Suvun jäsenistä pidetään sukukirjaa, josta käy selville syntymäaika ja -paikka, vihkimiset ja erot sekä kuolinpäivä ja -paikka.

4.
Sukukokous voi kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi yhdistyksen toiminnassa erikoisesti ansioituneita jäseniä.

5.
Varsinainen sukukokous vahvistaa jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

6.
Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään joka neljäs vuosi heinäkuun viimeisenä sunnuntaina mikäli mahdollista,  suvun kantasijoilla Vammalan kaupungin alueella entisen Karkun kunnan alueella.

Varsinainen sukukokous valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan valtuuskunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, jota myöskin kutsutaan sukuyhdistyksen puheenjohtajaksi, ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä.

Varajäsenillä on valtuuskunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus myös silloin, kun varajäsen ei ole varsinaisen jäsenen sijalla.

Sukukokous kutsutaan koolle viimeistään viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella tai sanomalehti-ilmoituksella.

Suvun jäsenet voivat muodostaa eri paikkakunnilla rekisteröimättömiä sukukerhoja, jotka pitävät yhteyttä suvun valtuuskuntaan ja antavat alueeltaan sukua koskevia tietoja.

7.
Yhdistyksen asioista päättää sukukokous ja valtuuskunta. Asioista, joita näissä säännöissä ei ole määrätty sukukokoukselle, joista sukukokous ei ole tehnyt päätöstä tai jotka eivät ole sukukokouksessa vireillä, päättää valtuuskunta.

Valtuuskunnan vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain maalis- huhtikuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kokouksen laillisuus,

2. valitaan valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja sihteeri,

3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

4. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain kertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös,

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,

6. valitaan johtokunnan jäsenet,

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan kulumassa olevan vuoden tilejä ja toimintaa,

8. esitellään suvun tutkimuksista vuoden aikana saadut tulokset,

9. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

Valtuuskunnan kokous kutsutaan koolle kullekin jäsenelle osoitetulla kirjeellä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valituista jäsenistä osallistuu kokoukseen.

8.
Johtokunta, johon kuuluu valtuuskunnan vuosikokouksen valitsemat viisi (5) jäsentä, valitsee keskuudestaan  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan.

Kokous on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä osallistuu kokoukseen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

9.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja yhdessä valtuuskunnan sihteerin kanssa  tai johtokunnan puheenjohtaja jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

10.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja johtokunnan vuosikertomus on jätettävä ennen helmikuun loppua yhdistyksen tilintarkastajille tarkastettaviksi.

11.
Tilintarkastajien on ennen maaliskuun 15 päivää annettava johtokunnalle kirjallinen yhdistyksen valtuuskunnalle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinon tarkastuksesta.

12.
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säädöksiä.

13.
Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää sukukokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

14.
Yhdistyksen purkautumisesta päättää sukukokous. Tällöin on yhdistyksen varat käytettävä kotiseutu-tutkimustyön edistämiseksi  Vammalan Karkussa, purkautumisesta päättävän sukukokouksen lähemmin määräämällä tavalla.

Vammalassa Heinäkuun 26 päivänä 1998

Raino Ojansivu                                    Leena Reku

Valtuuskunnan puheenjohtaja          Valtuuskunnan sihteeri

Tapio Hoilijoki                                     Marja Mäkelä

Johtokunnan puheenjohtaja               Johtokunnan sihteeri